Regulamin

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu , który określa zasady ,prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

Regulamin sesji terapeutycznych

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z sesji. Omówione są kwestie organizacyjne, ale również standardy i etyka spotkań. Przestrzeganie tego dokumentu dotyczy zarówno klienta jak i terapeuty. Korzystanie z sesji jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Organizacja spotkań

Klient umawia wizyty w formie kontaktu e-mail lub wiadomością tekstową SMS w porozumienia z terminarzem pracy terapeuty. Terapeuta potwierdza termin umówionej sesji poprzez kontakt e-mail lub wiadomość tekstową SMS. Przypomnienie o sesji jest wysyłane dzień wcześniej poprzez wiadomość tekstową SMS na podany przez klienta numer kontaktowy. Brak odpowiedzi na tę wiadomość zwrotnej ze strony klienta nie jest równoznaczny z odwołaniem wizyty. W przypadku spóźnienia się klienta na sesję, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia. Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia. Sesję można odwołać bezpłatnie do godziny 12.00 dnia poprzedzającego sesję. ]W przypadku spotkań odbywających się w poniedziałek, spotkanie można odwołać bezpłatnie do godziny 12.00 w poprzedzającą sobotę. W przypadku sesji następującej po dniu ustawowo wolnym od pracy, a nie będącym niedzielą (np. dni świąteczne) sesję można bezpłatnie odwołać do godziny 12.00 w poprzedzającym dniu roboczym. Sesje odwołuje się w formie wiadomości tekstowej SMS lub poprzez kontakt e-mail. Sesja, która nie została odwołana, a na którą klient się nie stawił jest sesją płatną z uwagi na rezerwację czasu terapeuty. Kontynuacja spotkań jest możliwa tylko i wyłącznie po dokonaniu płatności za taką sesję. W przypadku sesji online należy opłacić taką sesję przed spotkaniem. W przypadku sesji w gabinecie płatności można dokonać po stawieniu się na sesję. Praca krótkoterminowa w trakcie korzystania z sesji to sytuacja, w której klient odbył od 1 do 4sesji z terapeutą. Koszt sesji w przypadku pracy krótkoterminowej wynosi 300zł za 60 minut sesji lub 990zł w “pakiecie 4 sesji ”.Jeśli klient zdecyduje się zakończyć pracę terapeutyczną przed wykorzystaniem “pakietu 4 sesji ”,terapeuta zwraca pozostałą należność (247,50zł za każde niewykorzystane spotkanie) w przeciągu 3 dni od zgłoszenia klienta. Forma zwrotu środków zależy od formy zapłaty za “pakiet 4 sesji”. Zgłoszenia rezygnacji z “pakietu 4 sesji” dokonuje się poprzez kontakt e-mail. Pracą długoterminowa oznacza, że klient odbył już 4 sesje z terapeutą. Płatność za każde następne spotkanie w trybie pracy długoterminowej wynosi 200zł za 60 minut sesji. Podwyższenie opłat dla obecnych klientów korzystających z pracy długoterminowej podczas sesji oznajmiane jest z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Barwickiej 14h/4 w Poznaniu lub poprzez narzędzia do pracy zdalnej (np. Skype).Płatności za sesję online dokonuje się do godziny 12.00 dnia poprzedzającego sesję w formie przelewu bankowego na nr konta podany przez terapeutę. Jeśli sesja online odbywa się w dzień, który następuje po dniu ustawowo wolny od pracy (niedziele, święta państwowe), płatność należy wykonać do godziny 12.00 poprzedniego dnia roboczego. Płatności za sesję w gabinecie dokonuje się gotówką, przelewem bankowego na nr konta lub w formie przelewu “BLIK” na nr telefonu.

Standardy, etyka terapii

Poufność - Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii także po jej zakończeniu oraz w sytuacji śmierci klienta. Dotyczy to również faktu korzystania z terapii. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia klienta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą), terapeuta jest upoważniony do udostępnia tylko niezbędnych informacji, a ich przekazanie odbywa się za wiedzą i zgodą klienta. Terapeuta korzysta z super wizji swojej pracy. Służy to usprawnianiu usług terapeutycznych. W trakcie omawiania pracy z superwizorem terapeuta dba o anonimowość klientów. Decyzję dotyczącą doboru narzędzi podczas terapii podejmuje terapeuta deklarując jednocześnie odbycie szkoleń potwierdzających swoje kompetencje. Efekty terapii są wynikiem współpracy klienta i terapeuty. Niedopuszczalne jest stawianie się klienta na sesję pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia sesji. Jeśli taka sytuacja powtórzy się co najmniej 2 razy Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii. Terapeuta nie udziela konsultacji w formie kontaktu e-mail, wiadomościach tekstowych SMS lub komunikatorów tekstowych w formach pracy zdalnej. “W porządku Karol Adam Krysiński” oświadcza, iż zapoznało się obowiązującymi aktualnie przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i odpowiadających rozporządzeń(tzw. RODO) zobowiązując się do ich przestrzegania w ramach świadczonych usług.

Regulamin sesji zapoznawczej

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z sesji zapoznawczej. Zapisanie się na sesję zapoznawczą jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Organizacja

• Sesja zapoznawcza trwa 45 minut.
• Sesja zapoznawcza jest bezpłatna.
• Spotkanie odbywa się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej (np. Zoom, Skype).
• Klient rezerwuje termin sesji zapoznawczej poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej. W przypadku sesji zapoznawczej brak możliwości rezerwacji terminu w formie kontaktu e-mail
• Przypomnienie o spotkaniu jest wysyłane do 24h przed spotkaniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
• W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję zapoznawczą, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia.
• Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od Terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia.
• Niestawienie się na sesję zapoznawczą pomimo zapisu oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnej sesji zapoznawczej.

Etyka

Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie sesji zapoznawczej nawet w sytuacji śmierci Klienta. Dotyczy to również faktu korzystania faktu skorzystania z sesji zapoznawczej. Niedopuszczalne jest stawianie się Klienta na sesję zapoznawczą pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia sesji zapoznawczej. “W porządku Karol Adam Krysiński” oświadcza, iż zapoznało się obowiązującymi aktualnie przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i odpowiadających rozporządzeń (tzw. RODO) zobowiązując się do ich przestrzegania w ramach świadczonych usług.

Kontakt
  Ul. Barwicka 14H/4, Poznań (wejście od ulicy Okoneckiej)
  wporzadku.eu@gmail.com
Znajdziesz nas również:

Dodatkowe Informacje
   Polityka Prywatności
   Regulamin Strony
   RODO
   Pliki CookiesNawigacja
    Blog
    Wydarzenia
    Spotkania
    Kontakt

Designed & developed by DemoArtStation